Професионална гимназия 
по механотехника и транспорт 
" Н.Й.Вапцаров"

град Стара Загора

ул. "Генерал Столетов" 183

пощенска кутия 406

Телефони:

канцелария

042 / 68 0170

Директор

 042 / 68 10 96

зам. директор

042 / 68 01 70

Страницата ни в FACEBOOK

за контактиText Box: 1
9
6
0
Text Box: 2
0
1
9

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

:

През учебната 2018 училището

участва в ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-

0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ:

 

 

Производство на картинг

в.Наблюдател

 

 

 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Родолюбие

История без полюси

Меха-Тур

Млад футболист

Инфотех

Обработка на материалите

Математика-интересна и лесна

Discover English

Да знаем родния си език

Език свещен

Назад през годините