Професионална гимназия по механотехника
 и транспорт " Никола Йонков Вапцаров"

Организационна структура на управление на гимназията

Основни цели:

 Основната цел на гимназията е съобразена с един от важните акценти в образователната политика за осигуряване качество на професионалното образование и обучение и формиране мобилна и квалификационна работна сила, отговаряща на потребностите ,както на националния, така и на европейския трудов пазар. Важен приоритет е изпълнение на план приема и привличане на млади хора в атрактивни професии.

От акцентиране върху КАЧЕСТВОТО се налага да преминем към акцентиране на СПОСОБНОСТТА да създаваме необходимото качество. В съвременния свят параметрите на качеството са динамични. Училищната система трябва бързо да реагира на променящите се реалности и да удовлетворява променящите се заедно с тях обществени и индивидуални потребности.

Устойчив растеж и утвърждаване специфичния облик на училището, развиващи потенциала на всеки ученик с възможност за пълноценна  професионална и социална реализация;

Формиране потребности, интереси и нагласа за учене и самоусъвършенстване през целия живот;

Повишаване на авторитета и социалния статус на учителите;

Осигуряване на продължаващо образование за учители, ученици и граждани;

Изграждане на физически и морално здрави дееспособни личности, готови да поемат граждански отговорности;

Формиране на чувство за принадлежност  към училището, към родния град, към България;

Обвързване на системата за диференцирано заплащане с резултатите на учениците;

Основни задачи:

Издигане авторитета на гимназията като институция;

Повишаване авторитета на учителя, превръщането му в медиатор на знанията и уменията на учениците и координатор на дейностите;

Създаване на мотивация за учене и  среда, в която образованието  се възприема като ценност;

Утвърждаване на диференциран подход в заплащането и обективна система  за оценка качеството на  учителския труд, обвързан с  повишаване  качеството на обучението;

Развиване на системата за вътрешно оценяване;

Ритуализация на училищния живот, превръщане на училището в територия на учениците;

Насърчаване и развитие на ученическия спорт, повишаване на двигателната активност на учениците;

Изграждане на подкрепяща среда – гражданско образование и активно партньорство с родители;

Ефективно управление на финансовите средства в условията на делегиран бюджет;

Утвърждаване  на Училищното настоятелство  в орган с реални и ефективни правомощия в областта на финансовата и управленската дейност на гимназията;

Приоритети:

Повишаване на интереса на учениците към учебен труд и практическа  реализация на знанията и уменията. Акцентиране върху ученето чрез правене”, използване на иновативни техники в преподаването;

Надеждна  комуникация с родителите на учениците и осигуряване на редовна и позитивна обратна информация чрез общи и индивидуални родителски срещи и използване на разнообразни форми за информиране;

Работа по гражданското образование и възпитание с цел изграждане на подкрепяща среда и редуциране на нежелателното поведение на учениците;

Утвърждаване на формите за традиционни за училището дейности:  състезания, празници, посещения, екскурзии и др. в партньорство с професионални гимназии, родители, УН, извънправителствени организации, бизнес партньори и др.;

Акцентиране върху използването  на съвременни методи и ИКТ в  преподаването;

Усъвършенстване на системата за диференцирано заплащане, обвързвайки я с резултатите на учениците;

Екипност в работата на учителите – взаимна комуникация, съвместно вземане на решения, стимулираща образователна среда, компетентно и отговорно поведение;

Удовлетворени  очаквания на ученици, родители, персонал,  фирми-партньори.

Ефективно управление на ресурсите на училището;

Ефективно използване и обновяване на материално-техническата база чрез съгласуване с финансиращия орган и собствен принос на училищната общност;

Осигуряване на извънбюджетни форми на финансиране (субсидии по проекти);

Принципи.

 

Прозрачност на решенията, информираност на учители, ученици, родители, общественост;

Диалог с участниците в образователния процес - ученици, учители;

Проучване и удовлетворяване на потребностите  на:

учениците – ЗИП;

Бизнеса – актуализиране на учебната документация, актуализиране на професиите;

Популяризиране на съвременни методи на преподаване и учене, добри практики, мултимедийно и електронно представяне на учебното съдържание;

Екипност в работата на учители и ученици.